O KLINICE

Clinica Nova – medycyna estetyczna i kosmetologia. ClinicaNova medycyna estetyczna i kosmetologia to miejsce stworzone z miłości do piękna! Wybieramy tylko skuteczne zabiegi na twarz i ciało z wykorzystaniem najwyższej jakości preparatów i urządzeń Hi-Tech! Serdecznie zapraszamy do Naszego Świata Naturalnego Piękna!

© 2020 CLINICANOVA I project by GOTDESIGN

Regulamin programu

Chantelle

„Karta Stałego Klienta Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej”
1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej”
2. Organizatorem Programu jest Chantelle Sabina Stubba-Wolska z siedzibą w Tczewie ul. Kilińskiego 12d/53, zwany dalej „Organizatorem”.
1. Postanowienia Ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej”
1.2 Organizatorem Programu jest Chantelle Sabina Stubba-Wolska z siedzibą w Tczewie ul. Kilińskiego 12d/53, zwany dalej „Organizatorem”.
1.3 Program skierowany jest do klientów (dalej jako: „Uczestnicy”), dokonujących zakupów i usług kosmetycznych oraz towarów kosmetycznych w „Karta Stałego Klienta Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej”
1.4 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5 Celem Programu jest nagradzanie Uczestników w formie Punktów, które gromadzone są na „Karcie Stałego Klienta Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej”
1.6 Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.
2. Przystąpienie do Programu
2.1 Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie otrzymuje Kartę po wykonaniu dowolnego zabiegu w Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej.
Karta wydawana jest bezpłatnie do dyspozycji każdej osoby, o której mowa w punkcie 1.4 .
2.2 Karta uzyskuje ważność poprzez jej aktywację. Aktywacja Karty następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Przystąpienia do Programu, zwanego dalej „Formularzem Zgłoszeniowym” bezpośrednio w Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
2.3 Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak czytelnego podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
2.4 Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.
2.5 Zgoda na uczestnictwo w programie jest tożsame ze zgodą na udzielenie swojego wizerunku Organizatorowi w celach marketingowych.
3. Program „Karta Stałego Klienta Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej”
3.1 Uczestnik gromadzi Punkty, poprzez okazanie i zeskanowanie kodu kreskowego Karty w recepcji salonu Chantelle Centrum Kometologii i Medecyny Estetycznej po dokonaniu transakcji.
3.2 Punkty są przyznawane w zależności od wartości zakupu określonej w złotych polskich: za każde jeden złotych wydanych na zakup usług kosmetycznych i lub kosmetyków w Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, przyznawany jest jeden punkt. Uczestnik może otrzymać dodatkowe 300-500 punktów za dodanie pozytywnej recenzji-opinii lub oceny gabinetu na portalu Facebook lub Google.
Organizator zastrzega sobie prawo anulowania odpowiedniej ilości punktów w przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Uczestnika lub w przypadku, gdy Uczestnik nie odwołuje z 24h wyprzedzeniem umówionej wizyty.
3.3 Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od ostatniego użycia karty i zarejestrowania na niej transakcji w Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej minie więcej niż 12 miesięcy całość zgromadzonych przez Uczestnika Punktów zostaje anulowana.
3.4 Po zgromadzeniu na Karcie przynajmniej 10000 Punktów i więcej, Uczestnik nabywa prawo do otrzymania stałej 10 % zniżki na usługi oraz następuje wymiana karty rabatowej na Kartę Rabatową Złotą. Zniżka jest ważna przez 12 miesięcy od ostatniej transakcji zarejestrowanej w Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania złotej karty rabatowej Uczestnikowi, który nie zebrał wymaganej ilości punktów do jej uzyskania, wedle własnego uznania.
Uczestnik –Posiadacz Karty Złotej korzysta również z przywilejów tj.: pierwszeństwa w rezerwacji terminów na wizyty, możliwości rezerwacji produktów i przechowywania ich w gabinecie do momentu ich wykupu (jednak nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych), indywidualnych zamówień kosmetyków marek współpracujących z Organizatorem, możliwości korzystania z usług poza godzinami otwarcia Centrum, jednak w miarę możliwości i zgodnie z grafikiem personelu obsługującego, korzystania z promocji i imprez organizowanych przez Organizatora.
3.5 Zgromadzone przez Uczestnika na Karcie punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
3.6 Kolejna karta rabatowa – Karta Ambasadora przysługuje Uczestnikowi, który spełnia warunki: zgromadził za Karcie Rabatowej Złotej przynajmniej 10000 Punktów, przy czym zgromadzenie Punktów może nastąpić w czasie nie dłuższym niż 24 miesiące; promuje gabinet w internecie (na portalach społecznościowych, gogle itp.) oraz w swoim środowisku;
Uczestnik nabywa prawo do otrzymania stałej 15 % zniżki na usługi oraz następuje wymiana Karty Rabatowej Złotej na Kartę Ambasadora. Zniżka jest ważna przez 12 miesięcy od ostatniej transakcji zarejestrowanej w Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej.
Uczestnik – Posiadacz Karty Ambasadora korzysta również z przywilejów tj: prezenty oraz niespodzianki z okazji urodzin, Świąt Bożego Narodzenia itp.; pierwszeństwo w rezerwacji terminów na wizyty, możliwość rezerwacji produktów i przechowywania ich w gabinecie do momentu ich wykupu (jednak nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych), indywidualnych zamówień kosmetyków marek współpracujących z Organizatorem, możliwości korzystania z usług poza godzinami otwarcia Centrum, jednak w miarę możliwości i zgodnie z grafikiem personelu obsługującego, korzystania z promocji i imprez organizowanych przez Organizatora,
3.7 Zgromadzone przez Uczestnika Punkty na Karcie zostaną anulowane po upływie 12 miesięcy, jeśli w tym czasie Uczestnik (i) nie zgromadzi 100 Punktów uprawniających do zniżki, (ii) jeśli nie skorzysta z przysługującej mu Zniżki  w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia gromadzenia Punktów.
4. Karta Uczestnika
4.1 Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje do używania ”Kartę Stałego Klienta Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej” zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3. powyżej. Karta ważna jest wyłącznie w Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Chantelle, w okresie udziału Uczestnika w Programie.
4.2 Karta pozostaje własnością Organizatora.
4.3 Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.
4.4 Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie zaktualizowaniem danych.
4.5 Punkty uzyskane przez Uczestnika w ramach Programu: (i) nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani inaczej zbywane przez Uczestnika na rzecz innych osób, w tym pomiędzy kartami wydanymi przez Organizatora, (ii) nie mogą być wymieniane na gotówkę ani być przedmiotem innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
4.6 Karta nie jest w żadnym razie kartą płatniczą.
4.7 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o kradzieży lub utracie Karty. W przypadku nie zawiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
4.8 W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o duplikat Karty lub wymianę Karty.
4.9 Organizator może dezaktywować lub zawiesić Kartę w przypadku korzystania z Programu niezgodnie z Regulaminem.
5. Utrata statusu Uczestnika Programu
5.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Uczestnik nie przestrzega Regulaminu lub Uczestnik dostarczył nieprawdziwe dane lub podał się za inną osobę wobec Organizatora lub Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.
5.2 Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.
5.3 W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator jest uprawniony do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika i do zamknięcia Konta Uczestnika. Wykluczenie Uczestnika z Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.
5.4 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. Z chwilą doręczenia Organizatorowi takiego oświadczenia, Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.
6. Zakończenie Programu
6.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji w Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Chantelle i na stronie internetowej www.centrumchantelle.pl
6.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na korzyści dostępne na podstawie niniejszego Regulaminu, na określonych w nim zasadach.
6.3 Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.
7. Zmiana Regulaminu Programu
7.1 Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu.
7.2 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu w Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Chantelle oraz na stronie centrumchantelle.pl
Użycie Karty po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznaczać będzie ich akceptację.
7.3 Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.
8. Ochrona Danych Osobowych
8.1 W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Zgoda zostaje udzielona poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Polityce Ochrony Danych Osobowych Programu.
8.2 Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych.
8.3 Uczestnik może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Organizatora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystąpienia do Programu lub w trakcie trwania Programu.
9. Akceptacja i realizacja Regulaminu
9.1 Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.
9.2 Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestnik, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mógł skorzystać ze zgromadzonych
Punktów.
 
Tczew, dnia …………………
Aneks nr 1 do Regulaminu Programu „Karta Stałego Klienta Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej”
WYPEŁNIA KLIENT / KLIENTKA
Imię i Nazwisko
Nr tel. komórkowego
E-mail
Płeć Kobieta / Mężczyzna
Dzień i miesiąc urodzenia
Dzień Miesiąc
Kod pocztowy
Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Klienta Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, materiałów promocyjnych, reklamowych i informacji handlowych drogą elektroniczną na mój adres poczty elektronicznej lub w formie SMS na numer mojego telefonu komórkowego oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z poźń. zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poź. zm.). Przetwarzanie moich danych może odbywać się w szczególności dla celów marketingowych, w tym przysyłania informacji handlowych i promocyjnych.
Jednocześnie informuję, że zostałem poinformowany o adresie i siedzibie Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej w celu zbierania danych, o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również o dobrowolności ich podania, o czym jest mowa w art. 24 § 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 
………………………………………………
Czytelny podpis Klienta / Klientki
 
WYPEŁNIA PRACOWNIK Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
Nr nadanej karty (kod kreskowy EAN):
Chantelle Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, ul. Kilińskiego 12d/53, 83-110 Tczew, Tel 58 532 12 00